Profil verejného obstarávania

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Višňov v zmysle zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa §4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

 1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
 2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Višňov, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

     Verejný obstarávateľ: Obec VIŠŇOV

 • Sídlo: ul. Hlavná 71/22, 076 61 Višňov
 • Štatutárny zástupca: Marta Pejová, starostka obce
 • IČO: 00332119
 • DIČ: 2020741261
 • Bankové spojenie: IBAN : SK60 0200 0000 0000 1502 5622
 • Telefón: + 421 56 678 3409
 • E-mail: obec.visnov@azet.sk

        

Obec Višňov - Kanalizácia

1 2 3 >

Podlimitné zakázky

Prieskum trhu

  Nadlimitné zakázky

   Zákazky podľa §9 ods. 9

    Ostatné dokumenty / Súhrnné správy

    Úradné hodiny

    Pondelok: 07:30 - 15:00
    Utorok: 07:30 - 15:00
    Streda: 07:30 - 15:00
    Štvrtok: 07:30 - 15:00
    Piatok: 07:30 - 15:00

    Fotogaléria

    Kalendár

    Anketa

    Kde používate internet?